IOHS Hibe Programı Kapsamında 'Yüksekte Çalışma ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi' Proje Tanıtım Toplantısı 21 Haziran 2021 tarihinde katılımcıların konuşmalarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

 
   


                                                                             
                                                                                                       Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyet
                                                                                                                                                                    tarafından finanse edilmektedir


BASIN BÜLTENİ
İPA-2: İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında İnsan Kaynağının güçlendirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülen İOHS Hibe Programında; BTSO Eğitim Vakfı- BUTGEM Olarak “Yüksekte Çalışma Sanal Gerçeklik Uygulamaları Geliştirme Projesi”   yürütülmesi konusunda hibe sözleşmesi 22.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.
Bu Hibe Projesinde; Bursa Ticaret Sanayi Odası Eğitim Vakfı-BUTGEM Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde; Çok tehlikeli sektörlerdeki (Madencilik dışı)  işgücünün;  ISG bilincinin kazandırılması, yüksekte çalışma kültürünün oluşturulması ile kurumun altyapısı ve işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesi, insan kaynağının kapasitesinin güçlendirilmesi,  genel hedeflerdir.
Çok Tehlikeli Sektörlerinde Yüksekte Çalışma ISG Risk analizlerinin yapılması, BTSO Eğitim Vakfı- BUTGEM ‘de Yüksekte Çalışma ISG alanlarının kurulması, Hedef Kitleye İSG Kültürü ve bilinci kazandırılması amaçlı eğitimlerin verilmesi,  Yüksekte Çalışma ISG konusunda Sanal gerçeklik uygulama niteliklerinin belirlenmesi, geliştirilmesi, yeni bir eğitim modeli oluşturulması, ISG alanında İnteraktif yayınlar oluşturularak toplumun geneline yaygınlaştırılması özel hedeflerdir.
Proje Hedef Grupları: BTSO Üyesi Kurum ve Kuruluşlarda Çok tehlikeli sektörlerde Yüksekte  çalışan 10 ISG uzmanları, 200 İşçi, 40 İşveren 20 Sendika temsilcileridir. 
Proje Nihai Faydalanıcıları: Çok tehlikeli sektörlerde Yüksekte çalışan ISG uzmanları, İşçi, İşveren Sendika temsilcileri hedef kitledir. 
 
Proje Ana Faaliyetleri: Proje yönetimini oluşturma, İSG ve Yüksekte çalışma Risk Analizlerinin yapılması, Yüksekte Çalışma İSG alanlarının Kurulması, , Mesleki ve yaygın eğitimler için ISG  Eğitim Programları Hazırlama, Yüksekte Çalışma ISG eğitimi Sanal Gerçeklik Uygulaması, görünürlük, değerlendirme ve yaygınlaştırma çalışmalarını kapsamaktadır.
Proje Bütçesi: 231.109,74 EUR olup, Proje destek miktarı: 196.165,65 EURO tutarındadır.
Proje Süresi 18 ay olarak:01.02.2021 tarihinde başlamış olup, 31.07.2022 tarihine kadar devam edecektir.
Projemiz kapsamında Yüksekte Çalışma ISG eğitimi Sanal Gerçeklik Uygulaması 12 farklı alanda oluşturulacak 15 grup seklinde hedef kitleye eğitimler verilecektir.

KONUŞMACILAR

  • Alpaslan ŞENOCAK ( BTSO Yönetim Kurulu Üyesi):  “Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Ölümle sonuçlanan kazalar arasında insan düşmesi tipindeki kazalar (%42,9) önemli bir farkla ilk sırada yer almaktadır.
       Genellikle kaza gerçekleşinceye kadar yüksekte çalışmada var olan risk fark edilmemekte, işin güvenli şekilde yürütülebilmesi için planlama gerekli görülmemekte, çalışanlara doğru bilgilendirme ve eğitim sağlanmamakta, çalışmalar denetlenmemekte ve iş için seçilen malzeme/ekipman işin yürütümü için uygun olmamaktadır.
Yüksekten düşme olayı genellikle ‘yüksek seviyeden düşmeler’ olarak algılanmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar 2 metrenin altındaki seviyelerde gerçekleşen düşmelerin, %74 oranında majör yaralanmalarla sonuçlandığını göstermektedir. Bu nedenle her ikisi de 1974 yılında yayımlanmış olan tüzüklerimizde anılan mesafelerin; gelişen teknoloji karşısında yeterli olmadığı aşikardır.
Yapı iş kolunda hemen hemen her iş kaleminde yüksekte çalışma mevcuttur. Yüksekte çalışmalarda en sık yaşanan kaza tiplerini: merdiven ve çalışma platformlarından düşmeler, çatılardan düşmeler, iskeleden düşmeler, asansör boşluğu ya da döşeme üzerindeki muhtelif şaftlardan düşmeler, döşeme açıklıklarından düşmeler, vinçlerden düşmeler, malzeme düşmeleri olarak örneklemek mümkündür. Bu bağlamda çalışanları ve ailelerini korumak için gerekli planlama, doğru koruma ekipman ve önlemlerinin sağlanması konusunda gerekli önem verilmelidir.
Yüksekten düşmeler genellikle çalışmanın uygunsuz fiziksel koşullarda gerçekleştirilmesi, yetersiz yönetsel sistemler gibi nedenlere dayanmaktadır. Yapılan araştırmalarda yüksekten düşme sonucu yaşanan iş kazalarının, yönetsel kontrollerle %24 oranında azaltılabileceğini ortaya konmuştur.
15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur. Yüksekte çalışma konusunda, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir” ibaresi geçse de bahsi geçen gerekli eğitimin içeriği ve yöntemi belirtilmemiş; eğitimin ve eğiticilerin kriterleri hakkında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca, her sektörün kendine özel yüksekte çalışma eğitim gereksinimi bulunmaktadır, bu da ayrı donanım, maliyet ve fiziki alan gerektirmektedir. Sanal gerçeklik kurgusu ile eğitimler risksiz ve maliyeti düşük olarak verilebilecektir.
Böylece Bursa’nın İhtiyaçlarına cevap verecek bir projeyi daha hayata geçireceğiz.
  • MEHMET KARAHAN ( Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı:  Onuncu kalkınma planında iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla beşeri sermaye ile teknik ve fiziki altyapının geliştirilmesi ve teknik müşavirlik alanının güçlendirilmesi vurgulanmaktadır. Ayrıca, projenin hedef sektörlerinden olan İnşaat sektöründe işgücü niteliğinin yükseltilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilmesine değinilmiştir.
Günümüzde yüksekte çalışma gerektiren sektörler şu şekildedir: Yapı İşleri Sektörü (Bina, köprü, gemi, yol vb. ), Enerji Sektörü (Enerji dağıtım, iletim nakil hatları, rüzgâr ve hidroelektrik vb. enerji santralleri), Endüstriyel Üretim (Çelik montaj, depolama, iş ekipmanları ile çalışma), Petro-Kimya Sektörü, Çimento Sektörü, Savunma Sanayi, Endüstriyel Temizlik Sektörü ve Tarım Sektörü.
Bu proje maden sektörü dışındaki çok tehlikeli sektörlerde yer alan işçi, işveren ve İSG uzmanlarının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Bu kapsamda proje süresi içinde sanal gerçeklik uygulama eğitimleri ile hedef sektörden 200 işçiye, 40 İşverene ve 20 sendika temsilcisine ulaşarak farkındalığın artırılması ve İşveren Sendika Temsilcilerinin de projeye dahil olarak daha büyük kitlelerin projeye dahil edilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek eğitim modeli ile fiziki alan ve teçhizat ihtiyacı ortadan kaldırılacak, daha etkili ve zevkli bir öğrenme modeli oluşturulacak, mesleki eğitimde etkin ve amacına ulaşır uygulamalı eğitim modeli hayata geçirilecektir.
Son derece önemli bu sorunun çözümü için temelde, teknik ve idari düzenlemelere ve eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte eğitim-öğretimde verilen teorik derslerin yanı sıra sanal gerçeklikten faydalanarak verilen eğitimler, teorik kavramların görselleştirilmesi, pratik yapma imkânı sunmaları ve katılımcıların görerek öğrenmelerine fırsat vermesi açısından oldukça önemlidir.
Yüksekte çalışma ile ilgili genel şartların yer aldığı Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinin yanı sıra, 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik de mevcuttur. Eğitimler bu kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir
Bu eğitim modeli fiziki alan ve teçhizat ihtiyacını ortadan kaldıracak, çalışanların aynı uygulamayı sanal ortamda yapmasını sağlayacak, daha etkili ve zevkli bir öğrenme modeli oluşturacak, mesleki eğitimde etkin ve amacına ulaşır uygulamalı eğitim modeli oluşturulacaktır.
Bu proje BTSO Eğitim Vakfı-BUTGEM yürütücülüğünde BTSO eş başvuru sahipliğinde ve iştirakçi kurumların  işbirliği ile yürütülecektir. Nitelikli is gücünün sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren BUTGEM’de çok tehlikeli sektörlere yönelik yüksekte çalışma sanal gerçeklik eğitim laboratuvarı kurularak eğitim alan kişilerin mesleki becerilerini geliştirilmesi sağlanacaktır. Oluşturulan bu model bir örnek oluşturarak diğer mesleki eğitim kurumlarındaki öğretmen ve öğrencilere de aktarılacaktır.
  • Cafer UZUNKAYA (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü): Bugün Açılışını birlikte gerçekleştireceğimiz bu projemiz Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin birlikte yürüttüğü özellikle maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin gerçekleştirilmesi kapsamında çok önemli bir projedir. Dolayısıyla çalışma hayatında özellikle İş kazalarında ve meslek hastalıkları  açısından çok riskli bir yapıya sahip olan yüksekte çalışma ve yüksekte çalışmaya bağlı olarak karşı karşıya kaldığımız  ölümlü İş kazalarında en en sıkıntılı olan alanı ifade etmektedir. Hibe bileşeni kapsamında  Türkiye'de 400'ün üzerinde projeden 37 tanesinin kabul gördü ortamda BTSO Eğitim Vakfı yüksekte çalışma ve sanal gerçeklik uygulamasına gerçekleştirme noktasında takdire şayan çalışmaları  proje iştirakçileri ile gerçekleştirmektedir.   Bizim her fırsatta ifade etmeye çalıştığımız gerçek şudur ki İSG  toplumun Sadece belli kesimlerin de sorumlulukların yerine getirilmesi ile sonuç alabileceğimiz bir durum değildir toplumun tüm fertleri  ile 84 milyonun sorumluluk alması gereken bir alandır ve bu yönüyle  paydaşların işbirliği son derece önemlidir. Türkiye'miz,  Bursa'mız, Sanayimiz  ve ekonomisimiz  açısından son derece önemli bir projedir  ve Bursa bu tür projeleri ziyadesi ile yürüten bir ilimizdir. Yüksekte çalışmanın sanal gerçeklik uygulamaları ile geliştirilmesi de bu yönüyle çok önemli işverenlerin ve işveren vekillerinin sektör çalışanlarının ve ISG profesyonellerinin güvenli çalışma konusunda bilinçlendirme hedefiyle emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz.
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı
“Yüksekte Çalışma Sanal Gerçeklik Uygulamaları Geliştirme Projesi”
Proje Tanıtım Toplantısı Etkinliği Gündemi
(Çevrim İçi Canlı Yayın)
21-HAZİRAN- 2021
14:00 - 14:30 Karşılama Dijital kayıt ve davetlilerin etkinliğin yayınlanacağı mikro siteye girişi
14:00 - 14:30 “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programının tanıtılması
14:30- 14:45  “Yüksekte Çalışma Sanal Gerçeklik Uygulamaları Geliştirme Projesi”  tanıtım sunumu (BTSO Eğitim Vakfı- BUTGEM Genel Koordinatörü Hakan NEŞELİ )
14:45 - 14:50 - Açılış Anonsu Etkinliğin Tanıtımı Proje Koordinatörü- Prof. Dr. Mehmet Karahan ( BTSO Eğitim Vakfı- BUTGEM  Yönetim kurulu Üyesi )
14:50 - 15:00 AB Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir’in konuşması
15:00-15:10  Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi  - Alparslan Şenocak ’ın Konuşması
15:10-15:20 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü- Cafer UZUNKAYA
15: 20-15:30: Basın Temsilcileri ile proje hakkında söyleşi
15:30:  Günün Özeti ve Kapanış

                                                                    


                                                                                                      

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla yürütülmektedir. Bu bültenin içeriğinden yalnızca Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası-Eğitim Vakfı-BUTGEM  sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.